За Претпријатието

Основач на ЈП за комунални дејности и инфраструктура "Кратово" од Кратово е Советот на општина Кратово.


ЈП е основано со Одлука на советот на Општина Кратово бр.07-485/1 од 15.03.2010 година.
ЈП во рамките на својот делокруг на работењето ги врши следните дејности:Основна дејност е собирање на безоспасен отпад. ЈП врши и одржување на хигиената на јавните сообраќајни површини на територијата на општина Кратово. Други надлежности на ЈП Кратово се:

  • Управување со гробишта
  • Управување со градскиот зелен пазар
  • Одржување на улично осветлување
  • одржување, поправка на улици, патишта, комунални системи, сечење на дрво на јавни површини, украсување на градот и слично