Image

Одделени?а во претпри?атието


Органи на ?авното претпри?атие се:

- Одделение за сметководство и наплата

- Одделение за управува?е на гробишта и одржува?е на инфраструктура

- Одделение за управува?е на градски пазар, ?авно осветлува?е и комунална хигиена.

Вработени во ?авно Претпри?атие за Комунални де?ности и Инфраструктура Кратово

Златко Сто?ановски Директор: ;

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com

Рате ?овановски Раководител на одделение за управува?е на гробишта и одржува?е на инфраструктура: ;

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074

Катерина Тра?ковска Помлад соработник за административно работе?е:

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074

Де?ан ПавловскиТехничар за електро машинско одржува?е:

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074

Светислав Димитров Референт инкасант:

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074

Кирче Тонев Инкасант-наплатувач:

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074

Ацо Андреевски Магационер:

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074

Сто?анче Величковски Возач на комунално возило:

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074

Орце Василевски тракторист:

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074

Димко Марковски курир:

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074

Ванче Ми?алковски Одржувач на ?авно прометни површини:

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074

Влатко Пешев Одржувач на ?авно прометни површини:

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074

?ане Павлов Одржувач на ?авно прометни површини:

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074

Синиш Китановки Утоварач на отпад:

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074

Иле Амповски Утоварач на отпад:

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074

Ахмет Незиров Утоварач на отпад:

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074

Николче Велков Утоварач на отпад:

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074

Зоран Цеков Утоварач на отпад:

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074

Николче Веселинов Утоварач на отпад:

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074

Рамо Абазовски гробар:

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074

Насер Арифовски Одржувач на гробишта:

E-mail:jp.kratovo@yahoo.com Тел:031/488-074Panerai Ferrari Replica Panerai Luminor Replica Watches Panerai Luminor Base Replica Panerai Luminor Chrono Replica Replica Panerai Luminor Submersible Watches