Раководни тела

Органи на претпријатието:

Директор

Златко Стојановски

Управен одбор

составен од 7 членови

Надзорен одбор

составен од 5 членови