Законот за слободен пристап до информации од ?авен карактер овозможува пристап до информации од ?авен карактер што ги создало или со кои располага ?П за комунални де?ности и инфраструктура ,,Кратово" Кратово. Барателот пристапот до информаци?ата може да го бара усно, писмено или во електронски запис, при што бара?ето поднесено во електронска форма се смета за писмено поднесено бара?е. Барателот е должен да наведе дека станува збор за Бара?е по основ на Законот за слободен пристап до информации од ?авен карактер. Подносителот на бара?ето може да се информира за сите праша?а од интерес поврзани со остварува?е на правото на слободен пристап до информации од ?авен карактер, ка? службеното лице Катерина Тра?ковска , контакт телефон: 031/488-074 и е-маил: jp.kratovo@yahoo.com

Информации од ?авен карактер

Rolex Replica Watches Rolex Daytona Replica Watches Rolex GMT-Master II Replica Watches Rolex Submariner Replica Watches Rolex Yacht-Master Replica Watches